Universell utforming

Universell utforming


Universell utforming er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.

Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.


Konseptet for universell utforming er utarbeidet i USA og baserer seg på 7 punkter.


1: Enkel og intuitiv i bruk – Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.


2: Forståelig informasjon – Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte.


3: Toleranse for feil – Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.


4: Like muligheter for alle – Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.


5: Fleksibel i bruk – Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den hørselshemmede skal kunne høre, den synshemmede se og så videre.


6: Lav fysisk anstrengelse – Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum besvær.


7: Størrelse og plass for tilgang og bruk – Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.


For oss som jobber i lyd, lys og bilde bransjen handler dette i stor grad om tilrettelegging for hørselshemmede og synshemmede. Dette gjøres ved spesiell tilrettelegging og forskjellige typer  velferdsteknologi.